Reklamační řád

Tento reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.ercosport.cz od 1. 1. 2014

 

Reklamované zboží zašlete na adresu ERCOSPORT, Smetanova 737, 390 02 Tábor, spolu s kopií faktury a popisem závady, která se vyskytla.

Zboží je potřeba vždy reklamovat u prodejce, u kterého bylo zakoupeno.

 

Zákonná odpovědnost z vad:

a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními paragrafů 1914 až 1925, paragrafů 2099 až 2117 a paragrafů 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

b) Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

 

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

 • věc hodí k účelu, který pro její používání prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluvního vzorku nebo předlohy

 • je věc v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti

 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Záruka za jakost při převzetí:

Na veškeré prodávané výrobky je poskytována minimální záruční lhůta dle zákona 24 měsíců od převzetí zboží.

Záruka za jakost při převzetí se nevztahuje na škody způsobené:

 

 • neodborným použitím zboží, nesprávnou údržbou

 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

 • jinými vnějšími vlivy

 • záruka se také nevztahuje na výrobky, u kterých vypršela záruční lhůta.

 

Náklady spojené s dopravou zboží prodávajícímu vám budou proplaceny za splnění těchto podmínek:

 

 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybným používáním, mechanickým poškozením apod.)

 • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.)

 

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.
Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

Peníze vám pošleme na účet, a to nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy nebo v hotovosti na prodejně po předchozí domluvě. Vrácení peněz poštovní poukázkou bohužel není možné.

V rámci uznané reklamace proplácíme poštovné ve výši maximálně:

balík do 3 Kg – 85,- Kč
balík od 3 Kg do 10 Kg - 110,- Kč
balík od 10 Kg - individuálně

 

Reklamace přepravních služeb:

Před odesláním zboží stav každého kusu kontrolujeme a zboží je přepravci předáváno pečlivě zabalené. I přes tuto péči se však může stát, že k Vám zásilka dorazí poškozená. Takovéto škody je nutné ihned řešit přímo s přepravcem, nikoliv s námi:

 

 • zásilku je třeba před jejím převzetím od přepravce zkontrolovat

 • v případě poškození zásilku nepřebírat, ale přímo s přepravcem PPL sepsat protokol o škodě.

 

O poškození zásilky byste nás měli co nejdříve informovat na emailové adrese eshopapex@seznam.cz. V žádném případě nepřebírejte poškozenou zásilku od přepravce a neposílejte ji nám, jelikož v tomto případě by nám přepravce odmítl reklamaci uznat. Reklamovat poškozenou zásilku může pouze její adresát/příjemce.

 

Poslali jsme vám jiné zboží, než jste objednali:

V případě, že Vám byl z našeho internetového obchodu doručen jiný výrobek, než byl objednán, zašlete nám jej nepoužitý bez známek používání zpět v původním obalu spolu s fakturou (případně jeho kopií). My Vám bezplatně zašleme výrobek správný a uhradíme vám náklady na zaslání zboží k nám v přiměřené výši.